REGULAMIN SERWISU WEfirmie.pl

1. Definicje

 1. Serwis WEfirmie.pl – internetowy serwis prowadzony w domenie WEfirmie.pl, będący platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i komentarzy dla Użytkownika i jego Gości. Operator nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Serwis WEfirmie.pl udostępnia jedynie swoje zasoby systemu teleinformatycznego Użytkownikom i Gościom.
 2. Operator – spółka Who Else Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-769 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312294.
 3. Tablica – wydzielona dla danego Użytkownika w Serwisie WEfirmie.pl strona internetowa, gdzie zbierane i prezentowane są informacje opublikowane przez Użytkownika i jego Gości w Serwisie WEfirmie.pl.
 4. Użytkownik – osoba zarejestrowana w Serwisie WEfirmie.pl., dla której Operator stworzył Tablicę
 5. Gość – osoba zarejestrowana w Serwisie WEfirmie.pl., zaproszona przez Użytkownika do jego Tablicy, która może przeglądać na niej wpisy oraz publikować własne.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Rejestracja

 1. Dostęp do Serwisu WEfirmie.pl jest możliwy za pomocą urządzenia z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. W Serwisie WEfirmie.pl mogą się zarejestrować pełnoletnie osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowos´ci prawnej.
 3. Podczas rejestracji należy podać dane takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Użytkownik podczas rejestracji dodatkowo określa nazwę swojej Tablicy.
 4. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem/Gościem, a Operatorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi/Gościowi możliwości korzystania z Serwisu WEfirmie.pl w sposób opisany w Regulaminie.
 5. Po zakończeniu rejestracji Użytkownika tworzona jest jego Tablica.

3. Korzystanie

 1. Użytkownik oraz Goście mają wgląd do danych opublikowanych na przypisanej im Tablicy.
 2. Działania podejmowane przez Użytkowników/Gości w ramach Serwisu WEfirmie.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Gościa treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik/Gość ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w Serwisie WEfirmie.pl.
 4. Treści tworzone przez Użytkownika/Gościa nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów
  2. zwrotów obraźliwych,
  3. wypowiedzi naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
  4. treści propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
  5. treści naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
  6. treści o charakterze pornograficznym.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie WEfirmie.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punkcie 4 wyżej.
 6. Użytkownik/Gość poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie WEfirmie.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Operatora na potrzeby prowadzenia Serwisu WEfirmie.pl.
 7. Użytkownicy/Goście są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu WEfirmie.pl i do niekorzystania z usług Serwisu WEfirmie.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
 8. Użytkownik/Gość może zamieszczać jedynie zdjęcia lub utwory, do których publikacji posiada stosowne prawa. Użytkownik/Gość wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, oraz innych zamieszczonych przez siebie zdjęć w Serwisie WEfirmie.pl, na zasadzie wskazanej w zdaniu uprzednim. Jeżeli zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik/Gość powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jej wizerunku.

4. Operator

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników/Gości, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników/Gości w Serwisie WEfirmie.pl.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Operator zawiadomi Użytkownika/Gościa.
 3. W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć daną informację wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie przeszukuje ani nie weryfikuje informacji zamieszczanych w Serwisie WEfirmie.pl przez Użytkowników/Gości.
 4. W uzasadnionych przypadkach Operator może usunąć lub zmienić treści umieszczane przez Użytkowników/Gości, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie WEfirmie.pl narusza postanowienia Regulaminu. Operator nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników/Gości w Serwisie WEfirmie.pl.
 5. W uzasadnionych przypadkach i zakresie Operator może uniemożliwić Użytkownikowi/Gościowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu WEfirmie.pl.
 6. W ramach Serwisu WEfirmie.pl Operator jedynie udostępnia Użytkownikom/Gościom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu WEfirmie.pl w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 7. Operator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu WEfirmie.pl, jednakże zastrzega możliwość jego czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Operatora.

5. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w odniesieniu do danych Użytkowników/Gości, jest Operator.
 2. Dane osobowe Użytkowników/Gości są przetwarzane przez Operatora zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Operatora usług w ramach Serwisu WEfirmie.pl oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Operator zapewnia Użytkownikom/Gościom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator przetwarza je, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora lub gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Spółkę danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 4. Dane osobowe Użytkownika/Gościa mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane – w koniecznym zakresie – podmiotom trzecim (w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu WEfirmie.pl).
 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

6. Reklamacje

 1. Użytkownik/Gość może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Serwisu WEfirmie.pl. pisemnie na adres Operatora podany w punkcie 1.2 Regulaminu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@wefirmie.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie nazwy Tablicy, adres e-mail Użytkownika/Gościa podany przy rejestracji w Serwisie WEfirmie.pl oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do Użytkownika/Gościa o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 4. Użytkownik/Gość otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do jego Tablicy.

7. Zakończenie korzystania

 1. Użytkownik/Gość może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik/Gość może złożyć pisemnie przesyłając je na adres Operatora lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@wefirmie.pl
 3. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób podczas rejestracji
 4. W innych niż wskazane w powyższym punkcie 8.3 sytuacjach Operator uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Konsekwencją rozwiązania umowy z Użytkownikiem jest usunięcie Tablicy Użytkownika, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Tablicy spowoduje usunięcie wszystkich treści, jakie Użytkownik i jego Goście zamieścili w Serwisie WEfirmie.pl.
 6. Konsekwencją rozwiązania umowy z Gościem jest zablokowanie jego konta w Serwisie WEfirmie.pl i nie spowoduje to usunięcia treści, jakie Gość zamieścił w Serwisie WEfirmie.pl

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany na stronie internetowej Serwisu WEfirmie.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom/Gościom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Operator może zmienić Regulamin w związku ze zmianą świadczonych usług lub w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany Regulaminu Operator poinformuje o takiej zmianie Użytkowników/Gości przesyłając im stosowne powiadomienie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianach do Użytkownika/Gościa. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, na zasadach określonych w Regulaminie, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.